محمود شمشیری

استادیار گروه پرستاری

اطلاعات تماس پست الکترونیک: m.shamshiri@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل